Byenveni nan Colorado Early Colleges (CEC)

Ki kote opòtinite pou siksè pou tout moun

Soti nan edikasyon eksepsyonèl nan lekòl presegondè a kolèj degre ak sètifikasyon endistri rekonèt pou elèv ki gradye nan lekòl segondè nou yo jwenn opòtinite aprantisaj inik pou etidyan lakay ak elèv ki pa lekòl piblik yo — rezo Colorado Early Colleges. ekolaj gratis lekòl charter piblik yo fè efò retire baryè nan bay tout elèv K-12 Colorado pi wo nivo siksè akademik posib atravè plizyè opsyon enskripsyon aplentan ak a tan pasyèl.

CEC Campus a plen tan Aprantisaj | Klas 6-12
CEC Campus a tan pasyèl Aprantisaj | Klas K-12
Kolèj Patnè Campus Full & a tan pasyèl Aprantisaj | Klas 9-12
Aprantisaj sou entènèt a plen tan | Klas 6-12
Aprantisaj sou entènèt a tan pasyèl | Klas K-12

Ki sa ki CEC?
Li piplis
Colorado Early Colleges “CEC” se yon rezo lekòl endepandan piblik ki pa peye ekolaj atravè eta Colorado, ki gen twa lekòl presegondè ak sèt kanpis lekòl segondè, de kote pou opsyon College Direct nou an, twa lokal akademi homeschool, ak yon totalman sou entènèt. pwogram. Charter School Institute (www.csi.state.co.us), yon òganizasyon charter school nan tout eta Colorado, otorize CEC pou bay elèv yo opòtinite pou yo pran kou kolèj pandan y ap nan lekòl segondè.
Ki sa ki se yon kolèj Bonè?
Li piplis
Yon kolèj bonè se yon lekòl segondè deziyen nan eta a ki gen yon kourikoulòm kat ane ki fèt pou bay elèv yo opòtinite pou yo touche ansanm, lè yo gradye, yon diplòm lekòl segondè ak yon kalifikasyon apre lekòl segondè. Diplòm apre lekòl segondè yo enkli diplòm asosye, sètifikasyon endistri rekonèt, 60 oswa plis kredi kou kolèj, e menm diplòm bakaloreya.
Deklarasyon misyon CEC
Li piplis
Tout elèv, kèlkeswa background oswa nivo konpetans yo, ap gen opòtinite pou yo pouswiv yon mantalite kwasans ki pral pèmèt yo reyalize metriz ak demontre ke yo ka reyisi nan lekòl, nan kolèj, ak nan karyè yo chwazi.

Pa gen Eksepsyon. Pa gen Eskiz.
Admisyon CEC — Chak vwayaj kòmanse ak yon premye etap
Li piplis
Nan CEC, nou konprann rechèch la pou lekòl la dwa se yon eksperyans pèsonèl e ke pwosesis la admisyon ka souvan entimidasyon ak difisil yo swiv. Anplwaye admisyon nou yo dedye pou ede fanmi yo konprann pwosesis nou an epi pou yo bay sipò nan premye desizyon ou pou aplike pou enskripsyon an jouk premye sesyon konsèy ou.
Konsèy CEC — Chak objektif merite yon plan
Li piplis
Nan CEC, konseye nou yo fè efò yo konprann ak respekte singularité a nan chak elèv ak objektif edikasyon yo. Yo rekonèt ke lekòl presegondè ak lekòl segondè se yon moman eksplorasyon ak enterè elèv yo ak objektif yo ka byen vit chanje. Sa a konsyantizasyon kondwi kolaborasyon yo ak chak elèv yo kreye yon karyè endividyèl ak Plan akademik (ICAP) ki konsistan avèk objektif edikasyonèl yo, enterè karyè, ak kapasite yo.
CEC Academics — Chak elèv ka reyalize siksè
Li piplis
CEC ak patnè kolèj akredite nou yo pran angajman pou kreye yon kominote k ap aprann tout lavi ak yon kilti lekòl ki ankouraje siksè akademik, karyè ak pèsonèl pou chak elèv. Keseswa akademikman avanse, byen sou wout, oswa pi ba pase nivo klas yo — pwogram nou yo prepare elèv tout nivo pou travay nan kou kolèj pi vit posib. Nou fè tout efò posiblite pou nou ofri pi wo nivo sipò nan gide elèv yo nan objektif yo epi pou nou atenn objektif sa yo grasa angajman, efò, ak responsablite.
Previous
Next

Kwayans nou yo

CEC rekonèt responsablite yo te konfye nou pou bay yon enpak pozitif e dire tout lavi sou elèv nou yo ak fanmi yo, ni akademikman ni nan lavi yo — epi pou delivre li ak ekite ak jistis nan kominote Colorado nou gen privilèj pou sèvi yo. Nou te kreye yon sistèm kwayans pou gide nou nan efò nou yo nan bati kominote kanpis solid ki ranpli ak pasyon, kondwi pa ekselans, ak dedye a divèsite, ekite ak enklizyon.

Chemen karyè nan Colorado Early Colleges

CHEMIN KARYÈ NAN LEKÒL CEC KI BAY APRANN BI OBJEKTIF PA METE KONPANSE AK KONESANS PRATIK NAN MONN REYÈL.

Nan CEC, nou konnen ke lè jèn yo devlope ladrès ki gen anpil valè, fè koneksyon ak bati yon rezo pandan y ap nan lekòl presegondè ak lekòl segondè atravè aprantisaj karyè, yo gen yon chemen anndan sou yo gen siksè nan lavi. Elèv ki konsantre sou karyè yo gen yon to gradyasyon nan lekòl segondè siyifikativman pi gwo (90%) pase mwayèn nasyonal la (75%), epi tou fè pi byen nan klas paske eksperyans pratik nan kou karyè fè matyè akademik yo pi enteresan epi pi enteresan.

Nouvèl ki soti nan lekòl nou yo

CEC4me !, kote nou montre kèk nan elèv nou yo, pataje objektif yo, revele defi yo, ak ki jan CEC te bon chwa pou elèv sa yo ak fanmi yo.

CEC Rezo Siksè Stat

0 K
pri mwayèn ekolaj pou yon degre asosye nan Colorado
0
elèv yo te gradye ak yon degre asosye oswa pi wo
0
sètifikasyon karyè elèv nou yo rekonèt nan endistri a
0 K+
total kredi kolèj elèv nou yo touche
$ 0 M+
sove nan ekolaj, frè, ak liv pou elèv nou yo ak fanmi yo

Lavi Elèv Anviwon Rezo Nou an

Patnè akredite kolèj nou yo

Tradwi »