Byenveni nan Colorado Early Colleges (CEC)

Ki kote opòtinite pou siksè pou tout moun

Soti nan Opòtinite a tan pasyèl pou homeschool ak lekòl prive elèv yo elve Premye sik segondè edikasyon yo Degre kolèj or Karyè kalifikasyon pou nou Lekòl Segondè gradye - Colorado Kolèj Bonè rezo a nan ekolaj-gratis lekòl charter piblik fè efò yo retire baryè nan fournir pi wo nivo siksè akademik posib pou tout elèv K-12 yo ak fanmi yo atravè:

Aprantisaj a plen tan sou kanpis | Klas 6-12
Aprantisaj sou tan kanpis a tan pasyèl | Klas K-12
Aprantisaj Off-Campus konplè a tan pasyèl | Klas 9-12
Aprantisaj sou entènèt a plen tan | Klas 6-12
Aprantisaj sou entènèt a tan pasyèl | Klas K-12

 

CEC Rezo Siksè Stat

$0K depans mwayèn kolèj sove pou chak elèv
0 total kolèj elèv nou yo touche
0K+ total kredi kolèj ke gradye nou yo touche
$0M+ sove nan ekolaj, frè, ak liv pou elèv nou yo ak fanmi yo
0K+ kou kolèj yo ofri nan lekòl nou yo

CTE @ CEC

Karyè ak Edikasyon teknik nan Kolèj Bonè Kolèj

CHEMEN CTE NAN LEKSL CEC BAY OBJEKTIF POU APRANN APRÈ ENFASIZE KONPST REAL-MONDYAL AK KONESANS PRATIK.

Ki sa ki CTE?

Karyè ak Edikasyon Teknik (CTE) konsiste de anseye ladrès karyè espesifik bay elèv yo nan lekòl presegondè, lekòl segondè, ak enstitisyon apre lekòl segondè. CTE konbine kou akademik regilye ak kou ki konsantre sou karyè, devlopman konpetans, konsèy, ak opòtinite travay pou bay elèv yo preparasyon siplemantè pou kolèj ak karyè.

Ki sa ki se yon chemen CTE?

Chemen CTE yo konpoze de kat nivo kou ki fèt pou anseye elèv yo ladrès yo bezwen pou yo reyisi akademikman ak nan espas travay la nan yon karyè yo chwazi. 

Nouvèl nan lekòl nou yo

CEC4me !, kote nou montre kèk nan elèv nou yo, pataje objektif yo, revele defi yo, ak ki jan CEC te bon chwa pou elèv sa yo ak fanmi yo.

Lavi Elèv Anviwon Rezo Nou an

Patnè akredite kolèj nou yo

Aplike Kounye a pou Ane Lekòl 2021-2022!

Tradwi »