Byenveni nan Colorado Early Colleges (CEC)

Ki kote opòtinite pou siksè pou tout moun

Soti nan Opòtinite a tan pasyèl pou lekòl lakay ak elèv ki pa lekòl piblik yo eksepsyonèl Premye sik segondè edikasyon yo Degre kolèj or Karyè kalifikasyon pou nou Lekòl Segondè gradye - Colorado Kolèj Bonè rezo a nan ekolaj-gratis lekòl charter piblik fè efò yo retire baryè nan fournir pi wo nivo siksè akademik posib pou tout elèv K-12 yo ak fanmi yo atravè:

CEC Campus a plen tan Aprantisaj | Klas 6-12
CEC Campus a tan pasyèl Aprantisaj | Klas K-12
Kolèj Patnè Campus Full & a tan pasyèl Aprantisaj | Klas 9-12
Aprantisaj sou entènèt a plen tan | Klas 6-12
Aprantisaj sou entènèt a tan pasyèl | Klas K-12

 

Kwayans nou yo

CEC rekonèt responsablite yo te konfye nou pou bay yon enpak pozitif e dire tout lavi sou elèv nou yo ak fanmi yo, ni akademikman ni nan lavi yo — epi pou delivre li ak ekite ak jistis nan kominote Colorado nou gen privilèj pou sèvi yo. Nou te kreye yon sistèm kwayans pou gide nou nan efò nou yo nan bati kominote kanpis solid ki ranpli ak pasyon, kondwi pa ekselans, ak dedye a divèsite, ekite ak enklizyon.

CEC Rezo Siksè Stat

$0K depans mwayèn kolèj sove pou chak elèv
0 elèv yo gradye ak yon diplòm kolèj
0K+ total kredi kolèj elèv nou yo touche
$0M+ sove nan ekolaj, frè, ak liv pou elèv nou yo ak fanmi yo
0K+ kou kolèj yo ofri nan lekòl nou yo

Chemen karyè nan Colorado Early Colleges

CHEMIN KARYÈ NAN LEKÒL CEC KI BAY APRANN BI OBJEKTIF PA METE KONPANSE AK KONESANS PRATIK NAN MONN REYÈL.

Nan CEC, nou konnen ke lè jèn yo devlope ladrès ki gen anpil valè, fè koneksyon ak bati yon rezo pandan y ap nan lekòl presegondè ak lekòl segondè atravè aprantisaj karyè, yo gen yon chemen anndan sou yo gen siksè nan lavi. Elèv ki konsantre sou karyè yo gen yon to gradyasyon nan lekòl segondè siyifikativman pi gwo (90%) pase mwayèn nasyonal la (75%), epi tou fè pi byen nan klas paske eksperyans pratik nan kou karyè fè matyè akademik yo pi enteresan epi pi enteresan.

 

Nouvèl nan lekòl nou yo

CEC4me !, kote nou montre kèk nan elèv nou yo, pataje objektif yo, revele defi yo, ak ki jan CEC te bon chwa pou elèv sa yo ak fanmi yo.

Lavi Elèv Anviwon Rezo Nou an

Patnè akredite kolèj nou yo

Pare pou w enskri nan CEC?

Tradwi »