Elèv CEC Douglas County yo pi wo pase Distri ak Eta sou nòt SAT!

Elèv CEC Douglas County yo pi wo pase Distri ak Eta sou nòt SAT!

Rezilta Depatman Edikasyon Kolorado pou tès PSAT ak SAT yo te fè pandan mas-me 2021 te montre ke elèv klas 11yèm ane CEC Douglas County School nou yo ki soti nan Castle Rock, Inverness ak Parker te pi wo pase tokay yo nan nivo distri ak nan tout eta a nan mwayèn SAT yo. nòt mwayèn.

Jay Eggar, Head of School for Colorado Early Colleges Inverness di, “Elèv nou yo, an kolaborasyon ak edikatè nou yo ak fanmi elèv yo, fè efò pou ekselans ak metriz akademik. Nou pa ta ka pi fyè de ekip nou an ak pèfòmans lekòl nou an.”

Avèk yon nòt mwayèn SAT an jeneral 1137, elèv CEC Douglas County yo te depase nòt mwayèn Distri Lekòl Douglas County a 70 pwen sou mwayèn distri a 1067, yon amelyorasyon 6.5%. Nòt elèv CEC Douglas County yo depase 1011 nòt SAT mwayen eta a pa yon gwo 126 pwen oswa yon amelyorasyon 12%.

Dan Hoffman, Direktè lekòl CEC Parker di, “Pwolesè nou yo ak anplwaye nou yo ap viv angajman chak jou anvè elèv nou yo pou asire yo gen zouti yo bezwen pou atenn e depase objektif edikasyon yo,” Dan Hoffman, Direktè lekòl CEC Parker, “Nòt SAT ak akonplisman akademik elèv nou yo se temwayaj yon patenarya angaje ant elèv nou yo, fanmi yo ak edikatè nou yo.”

Chèf lekòl Colorado Early Colleges Castle Rock, Cory Harbour fè konnen, “Menmsi lekòl nou an te ouvri sèlman depi 2020, nou deja respekte pwomès TOUT kanpis Colorado Early Colleges te reyalize. Lekòl nou an se yon pi bon pèfòmans, e nou fyè dèske nou fè pati rezo Colorado Early Colleges.”

Prèske 90% elèv klas 11yèm ane CEC Douglas County ki te pran tès la te rankontre referans Lekti ak Redaksyon ki baze sou Evidence, sa ki te depase 69% ak jis 60% elèv nan tout eta a nan Distri Lekòl Douglas County. 63.4% elèv CEC Douglas County te rankontre referans nan Matematik kont 49.1% elèv distri Douglas County ak jis 36.4% elèv nan tout eta a.

“Chak manm ekip nou an ap viv deklarasyon misyon nou an ke nou pral ofri chak elèv, kèlkeswa background oswa nivo konpetans, opòtinite pou pouswiv yon mantalite kwasans ki pral pèmèt yo reyalize metriz epi demontre yo ka reyisi nan lekòl, nan kolèj. ak nan karyè yo chwazi,” di Sandi Brown, Administratè Egzekitif anchèf Colorado Early College, “Nou pa aksepte eskiz nan men tèt nou oswa elèv nou yo ak pi gwo nòt SAT nou yo se yon ti mezi angajman sa a.”

Tradwi »