CEC Castle Rock te anonse kòm moun k ap resevwa yon sibvansyon pou ekspansyon CCSP!

Fort Collins

Nou kontan pataje CEC Castle Rock se moun k ap resevwa yon sibvansyon pou ekspansyon Pwogram Colorado Charter School! Prim sibvansyon konpetitif sa a $900,000 sou 2 zan pral itilize pou pwogram akademik, teknoloji, mèb ak ekipman, ak devlopman pwofesyonèl anplwaye yo. Gras ak prim sa a, CEC pral kapab bay sipò enpòtan pou pèmèt elèv yo reyalize objektif kolèj ak karyè yo.

CEC te genyen rekonpans pase yo nan pwogram Colorado Charter School pou lekòl Colorado Springs, Fort Collins, Parker, Aurora, Fort Collins West Middle, ak Windsor 6-9.

Tradwi »