Pwen Enpòtan Anplwaye: Taylor Martinez | Konseye akademik ak karyè pou CEC Online Campus

 

Pandan n ap kòmanse yon nouvo ane lekòl nan Colorado Early Colleges, nou vle mete aksan sou anplwaye nou yo ki fè tout bagay rive. Anplwaye Pwen Enpòtan semèn sa a se Taylor Martinez, Konseye Akademik ak Karyè pou CEC Online Campus, ki nan CEC depi 2018!

Campus CEC sou Entènèt nou an (ansyen Pwogram Entènèt) ofri TOUT elèv Colorado nan klas 6yèm ane aprantisaj totalman sou Entènèt.-12 ak menm sipò nan gwo ak pwogram ki baze sou konpetans elèv yo sou-lakou lekòl la eksperyans nan lekòl presegondè nou yo ak kanpis lekòl segondè.

Elèv yo ka travay sou vitès oswa akselere, pou yo touche tou de yon diplòm lekòl segondè ak yon diplòm asosye lè yo gradye – ak ZEWO PRÒ pou elèv yo ak fanmi yo.

“[Kòm yon konseye akademik] mwen ede elèv yo planifye pwogrè akademik yo pandan y ap nan CEC, epi eksplore objektif karyè yo nan lavni. Mwen renmen konnen elèv yo ak ki pasyon yo ye.”

 

 

Ki wòl yon konseye akademik CEC jwe? 

  • Devlope relasyon ak elèv yo ak fanmi yo
  • Devlope objektif edikasyon ak karyè
  • Jesyon tan ak estrateji etid
  • Evalye pwogrè akademik
  • Idantifye leson patikilye ak resous akademik yo
  • Kominike ant elèv yo, pwofesè yo, Dwayen Akademik, Head of School, & ESS Department
  • Planifikasyon gradyasyon
  • Pi gwo kolèj ak eksplorasyon karyè
  • FAFSA ak aplikasyon pou kolèj
  • Bousdetid ak lèt ​​rekòmandasyon

“Pandan tout tan mwen antanke Konseye ak CEC, mwen pi fyè de etidyan mwen wè k ap travèse etap gradyasyon an. Mwen konnen yo byen sou wout yo pou yo vin granmoun ki gen siksè ak manm enpòtan nan sosyete nou an.”

Ou ka aprann plis sou Campus Online la ak kijan pou w enskri isit la: https://coloradoearlycolleges.org/onlinelearning/

 

 

 

 

Tradwi »