Konsènan CEC
Temwayaj
Enfòmasyon enpòtan

Ki sa ki se yon kolèj Bonè?

Kisa yon Lekòl Segondè Early College ye?

Colorado Early Colleges (CEC) se yon rezo lekòl, ki otorize pa Colorado Charter School Institute, ak yon kourikoulòm ki fèt pou bay elèv yo opòtinite pou yo gradye ak yon kalifikasyon apre lekòl segondè (yon diplòm asosye ak/oswa yon sètifika karyè ak edikasyon teknik). ), oswa plis pase 60 kredi kolèj) nan kat ane.

Kòm CEC se yon enskripsyon ouvè, Rezo lekòl endepandan piblik yo, elèv yo enskri ak yon pakèt konpetans ki soti nan nivo klas ki pi ba yo jiska pare kolèj depi nan klas 9yèm ane. CEC akeyi elèv ki soti nan tout orijin ak katye pou enkli elèv ki bezwen sèvis elèv eksepsyonèl ak devlopman lang angle. CEC baze sou semès epi li ofri kou ki baze sou konpetans pou elèv yo. Kou Devlopman yo sipòte elèv yo pou yo “ratrape”, si sa nesesè, pou yo vin pare lekòl segondè rapidman. Kou preparasyon pou kolèj prepare elèv yo pou siksè nan kou kolèj. Elèv ki pare pou kolèj lè yo enskri nan CEC kòmanse travay kou kolèj yo imedyatman. Nou ta dwe remake ke Rapò Pwogrè ak Siksè Gradye Lekòl Segondè yo fè konnen, “prèske 60 pousan elèv ki nan enstitisyon dezan ak yon ka nan elèv ki nan enstitisyon katran yo plase nan kou edikasyon devlòpmantal—klas prekondisyon ki fèt pou ranfòse konpetans akademik debaz yo.” Se ak entansyonèl ke CEC sipòte tout elèv yo vin pare kolèj nan angle ak matematik, matyè pòtay pou tout kou kolèj. Sa pèmèt elèv yo, lè yo gradye nan lekòl segondè, antre nan mendèv la oswa nan yon pwogram kolèj katran ak yon diplòm lekòl segondè ak kalifikasyon apre lekòl segondè oswa 60 kredi kolèj.

CEC pa itilize yon sekans kou preskri selon nivo klas yo. Olye de sa, CEC itilize yon apwòch endividyèl ak ki baze sou konpetans pou tout elèv yo. Elèv yo ka kòmanse travay sou chemen kalifikasyon apre lekòl segondè yo le pli vit ke yo pare akademikman, ki kapab osi bonè ke semès otòn nan 9yèm ane yon elèv. Pandan yon etidyan kat ane nan yon lekòl segondè CEC, elèv ki motive yo ka, epi fè, gradye ak plis pase yon diplòm asosye plis sètifikasyon ak nan kèk ka yon diplòm bakaloreya. Elèv yo ka gradye apre ane 11yèm ane yo si yo te resevwa diplòm yo oswa yo te ranpli kondisyon gradyasyon yo ak dezi yo enskri nan yon enstitisyon katran oswa antre nan mendèv la.

Kisa yon CEC Early College Middle School ye?
Lekòl presegondè CEC yo ofri yon pwogram edikasyonèl pou elèv klas 6yèm-8yèm ane ki ann amoni ak objektif modèl lekòl segondè CEC pou kolèj. Elèv lekòl presegondè yo pral devlope ladrès akademik ak preparasyon pou mendèv pou asire tout elèv yo pare pou kou kolèj ak karyè yo lè yo antre nan lekòl segondè. Objektif la se pou chak lekòl presegondè CEC enskri san pwoblèm nan yon lekòl segondè CEC pou jwenn yon kalifikasyon apre lekòl segondè.
Tradwi »