Ki sa ki CEC?

Colorado Early Colleges (CEC) se pi gwo ak plis siksè rezo lekòl charter piblik ki pa peye ekolaj nan eta a, ki bay fanmi Kolorado yo aprantisaj aksesib, fleksib ak endividyèl ak yon chemen dirèk nan diplòm kolèj san dèt ak kalifikasyon karyè atravè twa nou yo. lekòl mwayen ak sèt kanpis lekòl segondè, kote dirèk kolèj nou yo, ak opsyon aprantisaj sou entènèt nou yo.

Depi pòt la nan lakou lekòl la Colorado Springs lekòl segondè yo premye louvri an 2007, Kolorado Bonè Kolèj ak patnè akredite kolèj nou yo te angaje nan kreye yon kominote nan tout lavi elèv k ap aprann ak bati yon kilti nan tout rezo lekòl nou an ki ankouraje siksè akademik, karyè ak pèsonèl pou chak elèv, epi fè sa nan zewo ekolaj-pri yo ak fanmi yo.

Soti nan opòtinite enskripsyon a tan pasyèl pou elèv ki gen lekòl lakay yo ak elèv ki pa lekòl piblik yo rive nan edikasyon segondè nan lekòl presegondè yo rive nan diplòm kolèj oswa kalifikasyon karyè pou gradye lekòl segondè nou yo — rezo Colorado Early Colleges nan lekòl charter piblik ki pa peye ekolaj la fè efò pou elimine baryè yo nan fè livrezon an. pi wo nivo siksè akademik posib pou tout elèv K-12.

CEC gen otorizasyon pa Charter School Institute, yon òganizasyon nan tout eta Colorado.

Tradwi »