Sèvis Transpò CEC

Nou kwè ke asire bon aksè nan aprantisaj kòmanse ak elèv nou yo vwayaje ale ak soti nan lekòl la san danje, kèlkeswa fason yo vwayaje. CEC Transportation kounye a ofri sèvis otobis ale ak soti nan lekòl CEC pou yon kantite limite elèv.

Paran/Gadyen yo ka anrejistre elèv yo nan CEC Transportation lè yo ranpli fòm enskripsyon CEC Transpò ki anba a.

ENTRESE POU ANTRE EKIP NOU?

N ap chèche moun ki pataje angajman nou pou kondui elèv nou yo an sekirite pou ale ak soti lekòl.

Aplentan / 30 èdtan pa semèn | Peman Anualize Apati $20/èdtan
169-171 Jou Kontra | 30 èdtan Konje anyèl
Medikal | Dantè
PERA | Pwogram Asistans Anplwaye

CEC Campus otobis Stop Lokal

Kat ki anba yo montre pwopoze yo estasyon otobis pou ane lekòl 2022-23 la. Zoom nan kat la pou wè kote egzak estasyon otobis yo. Tout kote arè yo kapab chanje. Y ap kominike dènye arè ak lè yo bay fanmi ki anrejistre yo nan fen Jiyè epi yo pral wè nan Infinite Campus.

Enfòmasyon sou Sèvis Otobis CEC

Enfini Campus

Rezo lekòl CEC yo sèvi ak Infinite Campus pou bay aksè an tan reyèl ak enfòmasyon elèv ki gen ladann wout otobis yo ak lè yo.

Campus Enfini – Enstriksyon Pòtal Paran yo

(Enfòmasyon sou transpò yo nan dènye paj la)

Zonar MyView ™

Li rekòmande fòtman pou tout pasaje otobis yo ak paran/gadyen pasaje bis yo enstale aplikasyon Zonar MyView™, ki pral bay enfòmasyon enpòtan tankou notifikasyon lè arive ak reta potansyèl yo.

MyView™ – Telechaje App Store

MyView™ – Google Play Download

MyView™ – Depliyan paran ak Kòd Aksè

MyView™ – Depliyan paran ak Kòd Aksè (Español)

MyView™ – Gid itilizatè

Manyèl Transpò CEC

Pou enfòmasyon sou kalifikasyon, orè, wout, demann chanjman, oswa sekirite otobis lekòl la, tanpri gade manyèl nou an.

Èske w gen kesyon?

Pou kesyon konsènan sèvis otobis elèv CEC, tanpri klike sou lyen ki anba a pou jwenn aksè nan fòm kontak CEC Transpò.

Michelle Sears-Ward
Direktè Transpò CEC

Tradwi »