Join nou nan pasyon nou yo rive jwenn pi wo

Depi pòt la nan lakou lekòl la Colorado Springs lekòl segondè yo premye louvri an 2007, Kolorado Bonè Kolèj ak patnè akredite kolèj nou yo te angaje nan kreye yon kominote nan tout lavi elèv k ap aprann ak bati yon kilti nan tout rezo lekòl nou an ki ankouraje siksè akademik, karyè ak pèsonèl pou chak elèv, epi fè sa nan zewo ekolaj-pri yo ak fanmi yo.

Nou rekonesan pou tout tan pou donatè nou yo ak pasyon yo pataje avèk nou yo toujou rive nan direksyon pou yon estanda ki pi wo nan aprantisaj ak kwasans pou elèv nou yo ak kominote yo nou ak fyète sèvi, tou de kounye a ak pou jenerasyon kap vini yo.

Bay youn nan lekòl nou yo

Nou pa ta ka gen plis fyè de lekòl CEC nou yo ak pwogram yo enteresan yo te kreye pou elèv yo ak fanmi yo rive jwenn pi wo! Tanpri itilize anyè lekòl ki anba la a pou chwazi pwogram ou chwazi a oswa fon somè jeneral nan chak lekòl pou sipòte avèk don ou an sekirite.
CECA_OurSchools_300x300

Bay lekòl segondè CEC Aurora

Depi ouvèti lakou lekòl la nou an nan otòn 2017, CEC Aurora High School pa t 'kapab plis rekonesan nan antouzyasm ak pasyon gwo kominote sa a te montre nou nan sipò efò nou yo ofri pi wo nivo siksè akademik posib pou elèv nou yo ak fanmi yo. . Nou di ou mèsi pou vizit ou jodi a nan kontinye ke enèji ak pasyon ak kado jenere ou pou pwogram lekòl nou an!
CECCR_OurSchools_300x300

Bay lekòl segondè CEC Castle Rock

Nou te tèlman trè fyè ak eksite yo louvri pòt lakou lekòl la nou yo nan sezon otòn la nan 2020 ak kòmanse ofri elèv yo nan Douglas County ak pi lwen pase yon lòt kote jwenn aksè nan pi bon opòtinite yo posib nan direksyon pou reyalize siksè akademik ak karyè. Nou apresye vizit ou jodi a nan sipò nan lekòl nou an menm jan nou kontinye travay nou yo vin yon adisyon pozitif nan kominote sa a vibran ak akeyan!

CECCS_OurSchools_300x300

Bay CEC Colorado Springs 6-12

An 2007, Colorado Springs te vin lakay premye kote kanpis CEC nou an pou elèv lekòl segondè yo epi nou pa t kapab chwazi yon kominote ki pi akeyan ak enèjik pou sipòte efò nou yo pou bay elèv ak fanmi nou diplòm kolèj san ekolaj ak kalifikasyon karyè. Nou te kontan ajoute elèv lekòl presegondè yo pou ane eskolè 2021-22 la e nou te kontan anpil lè w vizite jodi a nan sipò jenere kanpis 6-12 nou an!

CECFCHS_OurSchools_300x300

Bay CEC Fort Collins 6-12

CEC ak fyète te sèvi Fort Collins depi 2012 e nou trè rekonesan pou sipò nou te resevwa sou wout la nan men donatè ki te pataje nan pasyon nou yo toujou rive nan direksyon pou yon estanda ki pi wo nan aprantisaj ak kwasans pou elèv lekòl presegondè ak segondè nou yo ak fanmi yo. nan gwo kominote sa a. Nou kontan pa vizit ou jodi a sipòte pwogram aktyèl nou yo ak jenerozite ou!

CECI_OurSchools_300x300

Bay CEC Inverness High School

Ki jan fyè ak frisonen nou te louvri pòt lakou lekòl la nou yo nan sezon otòn la nan 2020 ak kòmanse ofri fanmi yo nan Douglas County ak pi lwen pase yon lòt kote jwenn aksè nan pi bon opòtinite yo posib nan direksyon pou reyalize siksè akademik ak karyè pou elèv yo. Nou apresye vizit ou jodi a nan sipò lekòl nou an pandan n ap kontinye travay nou yo vin yon adisyon enpòtan nan kominote sa a enèjik ak akeyan!

CECP_OurSchools_300x300

Bay lekòl segondè CEC Parker

Depi pòtay kanpis nou an te louvri nan sezon otòn 2014, CEC Parker High School pa t 'kapab gen plis rekonesan pou sipò gwo kominote sa a te montre nou nan efò nou pou bay elèv yo opòtinite yo merite pou yo gen siksè nan lavi yo. Nou remèsye ou pou ou vizite jodi a pou kontinye sipò sa a grasa jenerozite ou!

CECWindsor_OurSchools_300x300

Bay CEC Windsor 6-12

Ouvèti pòt lakou lekòl la nou an 2019 se te yon moman enteresan pou nou e nou rekonesan pou sipò nou te resevwa depi lè sa a nan men moun ki pataje nan pasyon nou yo bay elèv 6yèm jiska 12yèm ane nan gwo kominote sa a estanda ki pi wo nan aprantisaj ak kwasans. Nou apresye vizit ou jodi a sipòte pwogram aktyèl nou yo ak jenerozite ou!

Donate_OnlineCampus_1

Bay CEC Online Campus 6-12

Depi nou te louvri pòt kanpis 'vityèl' nou an an 2021, nou te akable pa antouzyasm k ap grandi ak sipò nou te resevwa nan men moun ki pataje nan pasyon nou pou bay elèv klas 6yèm jiska 12yèm ane atravè eta Colorado ak pi wo nivo totalman sou entènèt. aprantisaj. Mèsi pou vizit ou jodi a pou sipòte nou ak jenerozite ou!

Sipò pou inisyativ nan tout rezo a ede misyon nou boujonnen ak pouse pwogram nou yo nan nivo siperyè-a atravè inovasyon nan opsyon aprantisaj elèv yo, planifikasyon kolèj ak karyè, edikasyon karyè ak teknik, devlopman mendèv, platfòm teknoloji, nitrisyon, sante ak byennèt, ak plis ankò!

Rezo Envestisman Opòtinite

M OPN OPERASYON

Ede bati pwochen jenerasyon talan mendèv yo nan sipòte elèv CEC yo nan pouswit karyè yo. Kado ou bay Operasyon Mendèv sipòte kreyasyon pwogram fòmasyon karyè pou elèv ki gen ladan ekipman, materyèl, ak kowòdinasyon pwogram lan.

FON FAM-A-LEKÒL LA

Antre nan pasyon nou an pou konekte kò etidyan CEC nou yo ak kominote yo atravè repa bon gou ak ekilibre nou yo ki fèt nan jaden an nan lekòl la. Kado ou bay Fon Farm-To-School la pral ekipe ak founi kwizin lekòl nou yo ak sipòte lojistik pou nouri elèv CEC nou yo, ansanm ak kominote ki antoure yo pandan moman bezwen yo.

AKADEMI LEADERSHIP CEC

Join nan angajman nou nan ekselans nan lidèchip pou anplwaye nou yo ak òganizasyon. Kado ou bay Akademi Leadership CEC a ap bay sipò kritik nan devlopman kontinyèl nan objektif ak pwogram akademi yo.

CEC WELLNESS HUB

Ede efò nou yo ofri pwogram byennèt rezo-a ak resous pou elèv nou yo, fanmi yo ak anplwaye yo. Kado ou bay CEC Wellness Hub sipòte devlopman pwogram byennèt ki bay aksè a sèvis tankou tès sante ak resous pou ankouraje byennèt sosyal, emosyonèl ak nitrisyonèl.

CEC NETWORK SUMMIT FON

Sipòte efò CEC yo pou idantifye fòs ak enterè elèv yo epi maksimize potansyèl yo pou atenn objektif yo. Kado ou bay Fon Somè CEC sipòte inovasyon nan opsyon aprantisaj elèv yo, konsèy, ak kolèj ak planifikasyon karyè.

STEM UP! FOND

Ranfòse efò nou yo pou kiltive ak ogmante enterè elèv CEC nan Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik! Kado w bay STEM Up la! Fon pral bay elèv yo resous pou yo patisipe nan pwogram ak konpetisyon k ap kontinye k ap deklannche epi ankouraje enterè yo nan STEM.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »