Fanmi & Elèv yo

Resous adisyonèl

MENI

Organganizasyon Elèv yo

Colorado Early Colleges fè efò pou kreye yon anviwònman akeyan ak enklizif pou tout elèv yo. Chak lekòl nou yo ofri divès òganizasyon pou elèv yo patisipe epi yo jwenn lis nan bilten lekòl yo.

Sosyete Onè Nasyonal la

Antanke manm Sosyete Onè Nasyonal la, elèv yo pral gen anpil opòtinite pou dirije, sèvi ak pran plezi ak lòt elèv ki bay anpil valè pou akonplisman akademik ak sèvis pou kominote a. Elèv yo oblije kenbe nòm NHS yo pandan ke yon manm ak moun ki gradye kòm yon manm NHS ap gen onè tou pou yo mete yon kòd NHS lè gradyasyon.

Aplikasyon pou Sosyete Onè Nasyonal la:

Aplikasyon yo disponib epi yo dwe semès otòn.

Ouvè pou elèv 10yèm, 11yèm, ak 12yèm ane. Elèv klas 9yèm ane ki enterese rantre nan ane pwochèn ta dwe kòmanse bati kalifikasyon manm yo epi yo ka aplike ane pwochèn.

Minimòm 3.5 GPA obligatwa pou aplike

Ou dwe gen yon minimòm de 20 èdtan nan sèvis pou aplike

Eksperyans lidèchip pi pito

Demonstrasyon karaktè atravè yon redaksyon ekri

Apre Konsèy Fakilte a fin evalye aplikasyon yo, yo pral avize elèv yo nan fen semès otòn la si yo admèt oswa refize yo.

Chwazi yon lekòl:

Tanpri kontakte melissa.neihart@coloradoearlycolleges.org si w gen nenpòt kesyon.

CEC Castle Rock HS – Aplikasyon Sosyete Onè Nasyonal – 2023-24

Tanpri kontakte carolyn.alvey@coloradoearlycolleges.org si w gen nenpòt kesyon.

CEC DC North HS – Aplikasyon Sosyete Onè Nasyonal – 2024-25

Tradwi »