Fanmi & Elèv yo

Resous adisyonèl

MENI

Ranbousman

Elèv CEC yo elijib pou yo jwenn ranbousman pou plizyè depans tankou liv, founiti obligatwa, òdinatè pòtab, ak egzamen. Tanpri itilize paj sa a pou w konnen ki kalite ranbousman ki disponib, kantite lajan ou ka resevwa, ak kondisyon pou w resevwa yo.

Ou ka jwenn fòm ranbousman pou chak lekòl CEC nan pati anba paj sa a.

Liv ak founiti obligatwa yo

Elèv yo responsab pou jwenn liv ak founiti obligatwa yo lè l sèvi avèk metòd sa yo nan lòd sa a:

Etap 1: Prete

Anvan yo lwe oswa achte atik, elèv yo pral kontakte Manadjè Libreri kanpis yo oswa Manadjè Biznis yo pou wè si atik la disponib nan libreri kanpis elèv la oswa nan bibliyotèk prete.

Atik prete yo dwe retounen nan fen semès la.

Yo peye kont frè elèv yo pou atik prete ki domaje pi lwen pase re-itilizasyon oswa ki pa retounen nan diskresyon Manadjè Libreri a oswa Manadjè Biznis, sof si CEC a egzante. Règleman sou frè elèv yo ak orè pou frè elèv yo.

Etap 2: Lwe

Si yon atik pa disponib nan libreri kanpis elèv la oswa nan bibliyotèk prete, elèv yo ka chèche opsyon pou lokasyon atravè kolèj oswa lòt sit lokasyon.

Nou ankouraje elèv yo pou yo jwenn pi ba to lokasyon an.

CEC pa pran okenn responsablite pou okenn kontra lokasyon elèv la antre ak nenpòt òganizasyon lokasyon.

Se responsablite elèv la pou l konnen règleman pou retounen pou chak atik lwe pou li espere mande ranbousman.

Atik yo te lwe yo dwe retounen nan sit kote yo te lwe a, pa nan kanpis CEC a.

Etap 3: Achte

Si yon atik pa disponib nan libreri kanpis elèv la oswa nan bibliyotèk prete epi li pa disponib pou lwe, elèv yo ka achte atik la.

Yo atann pou elèv yo fè tout efò yo pou jwenn fason ki pi bon mache pou achte atik la, kòmanse ak opsyon yo itilize yo.

Se responsablite elèv la pou l konnen règleman pou retounen pou chak atik yo achte pou li espere mande ranbousman. Si elèv la tonbe, echwe, oswa retire nan kou a, retounen atik la pou yon ranbousman, ki gen ladan nenpòt frè retounen, se sèlman responsablite elèv la.

Etap 4: Demann ranbousman

Fòm ranbousman ki gen dat enpòtan yo sitiye nan pati anba paj sa a.

Dokimantasyon yo dwe soumèt ak demann ranbousman ki gen ladan:

• Resi ki montre prèv peman an.

• Silabi oswa dokiman kolèj ki pwouve atik yo obligatwa pou kou.

Tout atik CEC te prete ak atik achte yo, ki gen ladan liv ak founiti obligatwa yo, dwe retounen nan kanpis elèv la nan dat limit ki endike nan Fòm Ranbousman Kanpis la anvan yo bay ranbousman.

Etap 5: Apwobasyon Demann Ranbousman ak Peman

Yo pral bay ranbousman sèlman jiska kantite lajan ki rete nan balans bon elèv la nan fen semès la. Si yon elèv bezwen depase kantite lajan $2,100 (elèv aplentan) oswa $1,050 (elèv a tan pasyèl) pou peye ekolaj, frè, ak materyèl, konseye elèv la dwe bay apwobasyon. *

Se kantite lajan ranbousman an chaje nan bon elèv la. *

Yo pral aplike ranbousman an premye nan nenpòt frè ki pa rete sou kont frè elèv la jan lis nan Enfini Campus. *

Atik ki retounen, ki ranbouse yo tounen pwopriyete CEC epi yo ka itilize pou prete alavni.

Elijib pou Ranbousman:

Pwovizyon ki nesesè yo elijib pou ranbousman sèlman si tout sa ki annapre yo se vre:

• Atik yo obligatwa pou kou a

• Atik yo pa disponib nan libreri kanpis CEC elèv la oswa nan bibliyotèk prete. Gade Etap 1: Prete

• Atik yo pa konsome oswa se sèvis obligatwa

• Atik yo retounen nan CEC nan bon kondisyon, apwopriye pou itilize nan lavni

• Elèv la fini ak pase kou a

Egzanp:

• Liv yo

• Kalkilatè

• Echantiyon wòch

• Linèt Sekirite

• Zouti

• Anprent dwèt

• Verifikasyon background

• Egzamen lisans

Pa Elijib pou Ranbousman:

Atik yo pa elijib pou ranbousman si nenpòt nan bagay sa yo vre:

• Atik (yo) opsyonèl oswa sijere, pa obligatwa

• Nenpòt bagay ki pa pèmèt nan lekòl la jan sa defini nan Liv Elèv ak Fanmi an.

• Atik se consommable

• Atik ki kalifye yo pa te retounen nan dat limit lekòl la te etabli

• Yo pa t suiv pwosesis ranbousman. Gade Definisyon yo

• Elèv la echwe, abandone, oswa retire nan kou a

Egzanp:

• Pwodwi pou Atizay

• Kouto

• Taks sou lavant

• Frè transpò oswa manyen

Ranbousman Laptop

CEC ofri yon sèl ranbousman pou elèv yo pou konpitè pòtatif ki nesesè pou travay nan kou CEC.

Elèv aplentan ka mande jiska 50% pri acha jiska $400.

Elèv a tan pasyèl ka mande jiska 50% pri acha jiska $200.

Elijiblite ak Pwosedi pou Ranbousman Laptop:

Elèv yo dwe enskri nan oswa yo te pase yon kou 1000-nivo (oswa pi wo) angle oswa matematik.

Elèv yo pral konfòme yo ak pwosedi ranbousman an ak delè ki defini nan Fòm Ranbousman an pou kanpis CEC yo. Fòm ranbousman yo sitiye nan pati anba a nan paj sa a. *

Yo dwe soumèt resi ki montre prèv peman an ak demann ranbousman an.

Yo p ap ranbouse taks sou lavant, frè anbakman, frè manyen, ak lòt frè ki sanble. *

Yo pral aplike ranbousman an premye nan nenpòt frè ki pa rete sou kont elèv la jan lis nan Infinite Campus. *

Yo pral bay ranbousman sèlman jiska kantite lajan ki rete nan balans bon elèv la nan fen semès la. Si yon elèv bezwen depase kantite lajan $2,100 (elèv aplentan) oswa $1,050 (elèv a tan pasyèl) pou peye pou pri laptop li, konseye elèv la dwe bay apwobasyon. *

Se kantite lajan ranbousman an chaje nan bon elèv la. *

Ranbousman yo pral afekte balans bon elèv la epi yo ka limite kantite kou CEC ap peye pandan ane lekòl la. *

Aparèy Elektwonik ki pa elijib:

• iPad

• Tablet

• Òdinatè Desktop

• Telefòn

• 2-an-1 tablèt / laptop

Ranbousman egzamen an

CEC ofri ranbousman pou elèv ki pran:

• Yon egzamen CLEP (College Level Examination Program) oswa yon egzamen menm jan yon kolèj ofri pou yon kou kolèj ki ann amoni ak objektif ICAP elèv la.

• Yon Egzamen Sètifikasyon Endistri ki aliman ak objektif ICAP elèv la.
CEC ap peye pou premye tantativ egzamen an pou elèv ki kalifye pou Manje Gratis oswa Redui. Si elèv la echwe, elèv la ap peye nenpòt lòt tantativ egzamen sof si CEC a egzante. Règleman sou frè elèv yo ak orè pou frè elèv yo. Yo ka itilize fòm ranbousman pou mande lajan pou peye egzamen an.

CEC ap ranbouse elèv ki PA kalifye pou Manje Gratis oswa Redui pou depans egzamen an si elèv la pase egzamen an.

Elijiblite ak pwosedi pou ranbousman egzamen an:
Elèv yo pral konfòme yo ak pwosedi ranbousman an ak delè ki defini nan Fòm Ranbousman an pou kanpis CEC yo. Fòm ranbousman yo sitiye nan pati anba a nan paj sa a. *

Dokimantasyon yo pral soumèt ak demann ranbousman:

• Prèv nòt pase

• Transkripsyon ki montre kredi ou genyen oswa kopi sètifika endistri ofisyèl ou resevwa

• resi ki montre peman
Yo p ap ranbouse taks sou lavant, frè anbakman, frè manyen, ak lòt frè ki sanble. *

Yo pral bay ranbousman sèlman jiska kantite lajan ki rete nan balans bon elèv la nan fen semès la. Si yon elèv bezwen depase kantite lajan $2,100 (elèv aplentan) oswa $1,050 (elèv a tan pasyèl) pou kouvri pri egzamen an, konseye elèv la dwe bay apwobasyon. *

Se kantite lajan ranbousman an chaje nan bon elèv la. *

Ranbousman yo chaje dirèkteman nan bon elèv la epi yo pral bay sèlman si gen lajan ki rete sou bon elèv la. *

Ranbousman yo pral afekte balans bon elèv la epi yo ka limite kantite kou CEC ap peye pandan ane lekòl la. *

Tout demann ranbousman ki pa kouvri pi wo a pral apwouve selon diskresyon manadjè libreri kanpis elèv la oswa manadjè biznis jan Direktè lekòl la mande.

* Pwosedi sa a aplike a nenpòt ranbousman ki apwouve ak bay pa CEC.

Definisyon

Elèv CEC: Nenpòt elèv ki aktyèlman enskri nan yon lekòl CEC.

Kou kolèj: Yon kou yon etidyan CEC te pran ki te apwouve pa konseye CEC elèv la e se patnè kolèj CEC ki ofri.

Balans bon pou fen semès la: Lajan ki rete nan kont bon etidyan apre yo fin retire frè ekolaj, frè, ak ranbousman pou tout kou yo. Ranbousman yo pral afekte balans bon elèv la epi yo ka limite kantite kou ak ranbousman CEC pral peye pou semès ki vin apre a. *

Kont frè: Frè yo ki nan lis kont CEC elèv la jan yo montre nan modil frè a nan Infinite Campus.

Pwosesis ranbousman: Elèv la dwe swiv etap ki dekri nan règleman sa a ak enstriksyon ak enfòmasyon yo defini nan Fòm Ranbousman espesifik lekòl la ki nan pati anba paj sa a. *

Fòm ranbousman

Chwazi yon lekòl:

Tradwi »

Nou kontan anonse ke apati ane eskolè 2024-2025 k ap vini an, kote kanpis CEC Parker nou an pral fusionne ak lokal kanpis CEC Inverness nou an epi yo pral rele CEC Douglas County North! Rezon ki fè tranzisyon sa a ak chanjman non sa a se pou sipòte objektif kontinyèl nou pou ofri pi wo nivo pwogram aprantisaj posib pou elèv ki nan zòn Douglas County a lè nou rasanble kanpis Inverness ak Parker nou yo nan yon sèl kanpis nan lokal Inverness la. tanpri klike isit la pou aprann plis sou nou CEC Douglas County North kanpis pou ane lekòl 2024-2025 k ap vini an!