Fanmi & Elèv yo

Resous adisyonèl

MENI

Sèvis Transpòtasyon

Nou kwè ke asire bon aksè nan aprantisaj kòmanse ak elèv nou yo vwayaje ale ak soti nan lekòl la san danje, kèlkeswa fason yo vwayaje. CEC Transportation kounye a ofri sèvis otobis ale ak soti nan lekòl CEC pou yon kantite limite elèv.

Paran/Gadyen yo ka anrejistre elèv yo nan CEC Transportation pou ane eskolè 2024-25 lè yo ranpli fòm demann CEC Transpò ki anba a.

Èske w enterese rantre nan ekip nou an?

N ap chèche moun ki pataje angajman nou pou kondui elèv nou yo an sekirite pou ale ak soti lekòl.

CEC Campus otobis Stop Lokal

Kat ki anba yo montre estasyon otobis yo pwopoze pou ane lekòl 2023-24 la. Zoom nan kat la pou wè kote egzak estasyon otobis yo. Tout kote arè yo kapab chanje. Y ap kominike dènye arè ak lè yo bay fanmi ki anrejistre yo nan fen Jiyè epi yo pral wè nan Infinite Campus.

Chwazi yon Tab:

Enfini Campus

Rezo lekòl CEC yo sèvi ak Infinite Campus pou bay aksè an tan reyèl ak enfòmasyon elèv yo ki gen ladan wout otobis yo ak lè yo. Sèvi ak bouton ki anba a pou jwenn aksè nan paj Infinite Campus App nou an.

Zonar MyView ™

Li rekòmande anpil pou tout pasaje otobis yo ak paran/gadyen pasaje bis yo enstale aplikasyon Zonar MyView™, ki pral bay enfòmasyon enpòtan tankou notifikasyon lè arive ak reta potansyèl yo. Sèvi ak bouton ki anba a pou jwenn aksè nan paj Zonar MyView™ App nou an.

Resous Sèvis Transpò

Chwazi yon lyen:

Manyèl Transpò CEC 2023-24

Campus Enfini – Enstriksyon Pòtal Paran yo (Enfòmasyon sou transpò yo nan dènye paj la)

Èske w gen kesyon?

Pou kesyon konsènan sèvis bis elèv CEC, tanpri klike sou bouton ki anba a.

Tradwi »