Sipòte Aktivite Elèv nou yo nan CEC Castle Rock!

Ofri elèv nou yo opòtinite pou yo patisipe nan klib ak aktivite ki pa nan kourikoulòm yo ede nou mennen yo pi lwen pase enpòtans nòt ak nòt egzamen yo. Li pèmèt yo dekouvri nouvo pasyon, aplike konpetans akademik yo andeyò salklas la, angaje ak lòt moun epi devlope ladrès endividyèl lidèchip ak travay ann ekip, epi devlope konfyans nan tèt yo pandan y ap avanse nan objektif yo nan lavni.

Konsèy Elèv Castle Rock – Ede nou kreye yon kominote ki cho, akeyan nan sipòte Konsèy Etidyan nou an. Kado jenere ou a pral benefisye kreyasyon aktivite lekòl tankou sware fim, retounen lakay, ak bal.

Klib Mizik – Depatman mizik nou an akeyi sipò jenere ou pou ede ak divès aktivite, repètwa, ak antretyen enstriman. Tout lajan yo pral itilize pou pi byen ekipe pwogram mizik nou an pou bay elèv yo eksperyans ki gen enpak ak plis divès pandan y ap CEC.

Health Occupations Students of America (HOSA) – HOSA Club nou an konekte chemen Syans Sante nou an ak opòtinite pou elèv yo aprann sou pi bon pratik medikal (CPR, premye swen, elatriye) nan preparasyon pou karyè nan domèn medikal oswa rechèch medikal. Elèv yo gen opòtinite pou yo patisipe nan konpetisyon akademik, devlopman lidèchip, opòtinite shadowing, devlopman karyè ak pwogram edikasyon.

Sosyete Onè Nasyonal (NHS) – NHS otorize ak ekipe elèv yo ak konesans ak ladrès pou yo vin lidè transfòmasyon nan CEC, kominote nou an, ak pi lwen. Anplis de sa, li bay yon pon ki nesesè ant elèv yo ak lidè lekòl yo—ki ede nou angaje ak tande sa elèv yo panse, santi ak bezwen.

Jeneral/Lòt – Si ou ta renmen bay Aktivite Elèv yo men ou pa gen preferans pou yon klib/aktivite espesifik, tanpri chwazi opsyon Jeneral la. Si ou ta renmen bay yon klib/aktivite ke ou pa wè nan lis la, tanpri chwazi opsyon Jeneral la epi presize nan seksyon kòmantè ki klib/aktivite ou ta renmen sipòte.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »