Lekòl nou an

Li se fèm kwayans nou ke fasilite lekòl yo jwe yon gwo wòl nan aprantisaj ak reyisit epi nou toujou pouse nan direksyon pou kreye anviwònman ki an sekirite, enteresan ak enspire pou anplwaye yo ak elèv yo nan tout kanpis CEC nou yo. Depi ouvèti kanpis lekòl segondè Colorado Springs Early Colleges nou yo nan ane 2007, nou te grandi rezo charter lekòl piblik nou yo avèk adisyon senk senk kanpis lekòl segondè bonè, kat kanpis lekòl presegondè, yon biwo satelit dirèk nan kolèj, ak yon biwo administratif pou pwogram Aprantisaj sou Entènèt nou yo kòmanse nan 2021. Sa gen ladan ajoute ki sot pase nou yo nan de kanpis sansasyonèl lekòl segondè nan Douglas County pou ane lekòl la 2020-21 ak CEC Castle Rock ak CEC Inverness.

Aplike Kounye a pou Ane Lekòl 2021-2022!

Tradwi »