Byenveni nan CEC Fort Collins High School!

CEC Fort Collins High School (CECFC) se yon lekòl charter piblik ki pa peye ekolaj ki akeyi TOUT elèv ki nan zòn Northern Colorado — ki ofri alafwa enskripsyon aplentan ak enskripsyon a tan pasyèl pou elèv lekòl lakay ak elèv ki pa lekòl piblik.

Kanpis CECFC ankourajan nou an bay yon eksperyans pèsonèl ak sipò kote elèv yo kapab eksplore ak pouswiv pwòp chemen edikasyon ak karyè inik yo. Nou evalye chak elèv ki enskri pou rankontre yo kote yo ye akademikman, kèlkeswa nivo a — epi ba yo opòtinite pou yo kòmanse travay nan kou nivo kolèj le pli vit ke yo pare pou kolèj.

Kilti kanpis nou an pran swen, enklizif, epi konsantre sou kreye moun k ap aprann ki gen konfyans, ki dire tout lavi!

 1. Ki pi piti Gwosè Klas ak Pwofesè pasyone, antouzyastik ak trè kalifye
 2. Kourikoulòm ki konsantre sou STEM ak Art Liberal
 3. Chemen Eksepsyonèl Vers Diplòm Kolèj GRATIS ak Sètifikasyon Rekonèt endistri yo
 4. Sèvis yo founi pou elèv ki gen plan IEP, 504, ALP, ak ELL
 5. Angaje kou ochwa nan STEM, Syans enfòmatik, Robotics, ak plis ankò...
 6. Leson patikilye GRATIS pou TOUT Elèv yo
 7. Dejene ak Manje midi ki an sante disponib chak jou nan kwizin nan Farm-to-School Kitchen!
 8. Transpò Otobis GRATIS (Kote ki baze sou bezwen elèv yo)
 9. Opsyon pou enskripsyon atan pasyèl sou lakou lekòl la ak sou entènèt pou elèv ki ap etidye lakay yo

Doktè Allison Smith – Direktè lekòl la

Laura Boulton – Admisyon

 • 970.377.0044 - Prensipal
 • 970.632.5282 - Liy Prezans
 • 4424 Inovasyon Drive Fort Collins, CO 80525
              

Kwayans nou yo

CEC rekonèt responsablite yo te konfye nou pou bay yon enpak pozitif e dire tout lavi sou elèv nou yo ak fanmi yo, ni akademikman ni nan lavi yo — epi pou delivre li ak ekite ak jistis nan kominote Colorado nou gen privilèj pou sèvi yo. Nou te kreye yon sistèm kwayans pou gide nou nan efò nou yo nan bati kominote kanpis solid ki ranpli ak pasyon, kondwi pa ekselans, ak dedye a divèsite, ekite ak enklizyon.

Nouvèl ki soti nan lekòl nou yo

RSVP pou youn nan reyinyon enfòmasyon nou yo

Ou vle aprann plis pou asire ke CECFC HS bon pou fanmi ou? Patisipe nan youn nan Reyinyon Enfòmasyon an pèsòn nou yo. Ekip lidèchip nou an bay yon prezantasyon sou pwogram nou yo, anplwaye yo, kilti nou yo, epi nou la pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Chwazi yon dat pi ba a epi RSVP jodi a!

Sèvis Manje ak Transpò

CEC Food Services pran angajman pou l bay manje bon gou ak ekilibre atravè pwogram repa Farm-to-School nou an. Nou kwè ke lè nou bay manje nourisan ak apetisan pou elèv k ap itilize manje fre, ki soti nan lokal se fason nou ka pi byen sipòte siksè akademik yo.

Sèvis transpò CEC kwè ke asire bon aksè nan aprantisaj kòmanse ak elèv nou yo vwayaje ale ak soti nan lekòl la san danje. Nou trè fyè dèske nou se yon rezo lekòl endepandan ki opere 16 otobis ki gen plizyè wout ak arè sou Front Range pou sipòte lokal kanpis nou yo, epi ki ofri elèv nou yo ak fanmi yo opsyon sa a.

CEC Rezo Siksè Stat

$0K depans mwayèn kolèj sove pou chak elèv
0 elèv yo gradye ak yon diplòm kolèj
0K+ total kredi kolèj elèv nou yo touche
$0M+ sove nan ekolaj, frè, ak liv pou elèv nou yo ak fanmi yo
0K+ kou kolèj yo ofri nan lekòl nou yo

Lavi etidyan nan CEC Fort Collins

Patnè akredite kolèj nou yo

Tradwi »