Byenveni nan CEC Windsor 6-12!

CEC Windsor 6-12 (CECW) se yon lekòl charter piblik ki pa peye ekolaj k ap akeyi TOUT elèv ki nan zòn Windsor — ki ofri alafwa enskripsyon aplentan ak enskripsyon a tan pasyèl pou elèv ki lekòl lakay yo ak elèv ki pa lekòl piblik yo.

Kanpis CECW ankourajan nou an bay yon eksperyans pèsonèl ak sipò kote elèv yo kapab eksplore ak pouswiv pwòp chemen edikasyon ak karyè inik yo. Nou evalye chak elèv ki enskri pou rankontre yo kote yo ye akademikman, kèlkeswa nivo a — epi ba yo opòtinite pou yo kòmanse travay nan kou nivo kolèj le pli vit ke yo pare pou kolèj.

Kilti kanpis nou an pran swen, enklizif, epi konsantre sou kreye moun k ap aprann ki gen konfyans, ki dire tout lavi!

  • Ki pi piti Gwosè Klas ak Pwofesè pasyone, antouzyastik ak trè kalifye
  • Kourikoulòm ki konsantre sou STEM ak Art Liberal
  • Chemen Eksepsyonèl Vers Degre kolèj GRATIS ak lòt kalifikasyon endistri
  • Sèvis yo founi pou elèv ki gen plan IEP, 504, ALP, ak ELL
  • Angaje kou ochwa nan STEM, Aviyasyon, Òdinatè, Alman ak Panyòl, Gaming, Robotics, ak plis ankò...
  • Klas Atizay, Teyat, Mizik ak PE chak jou
  • Leson patikilye GRATIS pou TOUT Elèv yo
  • Dejene ak Manje midi ki an sante disponib chak jou nan kwizin nan Farm-to-School Kitchen!
  • Transpò Otobis GRATIS (Kote ki baze sou bezwen elèv yo)
  • Opsyon pou enskripsyon atan pasyèl sou lakou lekòl la ak sou entènèt pou elèv ki ap etidye lakay yo

Josh See – Direktè Pwovizwa Lekòl la

Mandy Winchester – Admisyon

970.360.1007 - Faks

7640 Westgate Drive Windsor, CO 80528

Kwayans nou yo

CEC rekonèt responsablite yo te konfye nou pou bay yon enpak pozitif e dire tout lavi sou elèv nou yo ak fanmi yo, ni akademikman ni nan lavi yo — epi pou delivre li ak ekite ak jistis nan kominote Colorado nou gen privilèj pou sèvi yo. Nou te kreye yon sistèm kwayans pou gide nou nan efò nou yo nan bati kominote kanpis solid ki ranpli ak pasyon, kondwi pa ekselans, ak dedye a divèsite, ekite ak enklizyon.

Nouvèl ki soti nan lekòl nou yo

RSVP pou youn nan reyinyon enfòmasyon nou yo

Ou vle aprann plis asire ke CECW bon pou fanmi ou anvan ou aplike pou enskripsyon elèv yo?

Nou ankouraje tout fanmi potentiels ale nan youn nan reyinyon enfòmasyon nou yo, swa an pèsòn oswa nòmalman. Ekip lidèchip la bay yon prezantasyon sou pwogram nou yo, anplwaye yo, kilti yo epi yo la pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Chwazi yon dat anba a ak RSVP jodi a!

Sèvis Manje ak Transpò

CEC Food Services pran angajman pou l bay manje bon gou ak ekilibre atravè pwogram repa Farm-to-School nou an. Nou kwè ke lè nou bay manje nourisan ak apetisan pou elèv k ap itilize manje fre, ki soti nan lokal se fason nou ka pi byen sipòte siksè akademik yo.

Sèvis transpò CEC kwè ke asire bon aksè nan aprantisaj kòmanse ak elèv nou yo vwayaje ale ak soti nan lekòl la san danje. Nou trè fyè dèske nou se yon rezo lekòl endepandan ki opere 16 otobis ki gen plizyè wout ak arè sou Front Range pou sipòte lokal kanpis nou yo, epi ki ofri elèv nou yo ak fanmi yo opsyon sa a.

CEC Rezo Siksè Stat

pri mwayèn rezidan yo genyen yon diplòm asosye nan Colorado
$ 0 K
elèv yo te gradye ak yon degre asosye oswa pi wo
0
lòt kalifikasyon endistri etidyan nou yo genyen
0
total kredi kolèj elèv nou yo touche
0 K+
sove nan ekolaj, frè, ak liv pou elèv nou yo ak fanmi yo
$ 0 M+
Lavi Elèv nan CEC Windsor

Patnè akredite kolèj nou yo

Tradwi »