Règleman & Pwosedi yo

Seksyon sa yo genyen règleman ki dekri kijan Kolorado Bonè Kolèj (CEC) opere.
Règleman nou yo òganize pa sijè sa yo ke ou ka klike sou yo wè:

An repons a move tan danjere oswa yon ijans sante piblik, tankou COVID-19, CEC pral aplike Plan Aprantisaj Remote li yo.

Konsantrasyon CEC a pandan aprantisaj aleka se:

- Asire ke elèv lekòl presegondè ak segondè CEC yo rete angaje yo epi kontinye aprann valè CEC solid yo.
- Bay aksè ekitab a tout elèv yo pou yo ka patisipe nan epi yo gen siksè pandan aprantisaj aleka.
- Kenbe koneksyon ak elèv nou yo, anplwaye yo, ak kominote yo.

Plan Aprantisaj Rezo CEC a dekri objektif aprantisaj aleka, kle aprantisaj aleka, atant aprantisaj aleka pou elèv yo ak anplwaye yo, ak sipò sante mantal.

CEC Rezo Plan Aprantisaj Remote

Seksyon sa a gen règleman konsènan wòl legal Rezo a nan bay edikasyon piblik e li gen ladan politik sou nondiskriminasyon ak lekòl ki an sekirite.

Nondiskriminasyon
Lekòl ki an sekirite

Seksyon sa a gen règleman konsènan Komite Direktè CEC a, ki gen ladan ki jan manm Komisyon Konsèy yo eli, ki jan Komisyon Konsèy la òganize, ki jan Komisyon Konsèy la fè reyinyon, ak ki jan Komisyon Konsèy la opere.

Reyinyon Komisyon Konsèy, Sesyon Egzekitif, ak Reyinyon Komisyon Konsèy Virtual
Wòl Komisyon Konsèy la

Gouvènan Konfli Komite Enterè
Règleman entèn Komite Responsablite Lekòl la (SAC)

Seksyon sa a gen règleman konsènan finans lekòl la ak jesyon finansye.

Bidjè Anyèl
Jesyon Finansye

Règleman finansye
Kat Akizisyon

Seksyon sa a gen règleman konsènan sèvis ak pwogram ki pa ansèyman, patikilyèman règleman sa yo ki konsantre sou fèmti lekòl ak anile, plan sekirite lekòl yo, ak transpò.

Fèmen lekòl ak anile
Plan Sekirite Lekòl la

transpòtasyon

Seksyon sa a gen règleman ki aplike pou tout anplwaye lekòl la (ansèyman, sipò ak anplwaye administratif), eksepte Administratè Chèf Egzekitif la.


Chèk background

Règleman sou Plent CEC Rezo
Administrasyon Konpansasyon

Diskriminasyon ak asèlman
Peye Tan Off
Etik Anplwaye / Konfli Enterè
Resous Teknoloji, Sekirite Entènèt, ak Itilizasyon Responsab pou Anplwaye yo

Seksyon sa a gen règleman konsènan pwogram ansèyman CEC a epi li kouvri egzijans gradyasyon, matyè pwogram etid yo, pwogram espesyal, resous ansèyman ak reyisit akademik, sèvis espesyal pou elèv, evalyasyon, ak Garanti Preparasyon Mendèv CEC a.

Adopsyon Kourikoulòm lan
Kou Konplete
Gradyasyon Bonè Kolèj

Aktivite andeyò pwogram lekòl la
Post Sekirite Preparasyon Mendèv Garanti
Sèvis Bèt ak lòt bèt sou lakou lekòl la
Administrasyon Tès oswa Evalyasyon

Seksyon sa a gen règleman konsènan patisipasyon paran ak kominote a, tankou dwa paran yo, enfòmasyon piblik, vizitè lekòl yo, angajman paran yo, enfòmasyon piblik yo, ak kominikasyon.

Kominikasyon Jesyon Kriz
Angajman Paran

Notifikasyon Paran sou Konduit Anplwaye
Dwa Piblik la Konnen / Libète Enfòmasyon
Vizitè lekòl yo

CEC ankouraje anplwaye yo, elèv yo, paran yo ak tout manm nan kominote a CEC yo vin abitye avèk règleman nou yo ak pwosedi yo. Pou kesyon oswa kòmantè konsènan règleman ak pwosedi nou yo, tanpri kontakte:
-
Brenda Rhodes
Administratè Biwo Egzekitif

Tradwi »