Ki sa ki CEC?

Colorado Early Colleges (CEC) se pi gwo e ki gen plis siksè rezo lekòl charter piblik ki pa peye ekolaj nan eta a, ki bay fanmi Kolorado yo aprantisaj aksesib, fleksib ak endividyèl ak yon chemen dirèk pou jwenn diplòm kolèj ak kalifikasyon karyè san dèt atravè twa nou yo. lekòl mwayen ak sèt kanpis lekòl segondè, kote dirèk kolèj nou yo, ak opsyon aprantisaj sou entènèt nou yo. Anplis de sa, nou ofri opsyon enskripsyon a tan pasyèl pou aprantisaj sou lakou lekòl la ak sou Entènèt alafwa pou etidyan lakay yo ak elèv ki pa lekòl piblik yo — pou konplete ak amelyore etid akademik yo ak etid ochwa yo. Enkli nan òf sa a se Everest Point Homeschool Academy nou an, kote elèv ki soti nan Jadendanfan jiska klas 12yèm ane ka ale nan klas yon jou pa semèn.

CEC gen otorizasyon pou bay elèv yo opòtinite pou yo pran kou kolèj pandan y ap nan lekòl segondè pa Charter School Institute, yon òganizasyon charter school nan tout eta Colorado.

Tradwi »