Règleman & Pwosedi yo

Seksyon ki anba la a bay lis politik ki gouvène fason CEC fonksyone. Pou enfòmasyon espesifik nan lekòl la, tanpri gade lekòl ou a Manyèl Elèv & Fanmi.

Chwazi yon kategori pou elaji yon seksyon

An repons a move tan danjere oswa yon ijans sante piblik, tankou COVID-19, CEC pral aplike Plan Aprantisaj Remote li yo.

Konsantrasyon CEC a pandan aprantisaj aleka se:

  • • Asire ke elèv lekòl presegondè ak segondè CEC rete angaje epi kontinye aprantisaj solid CEC valè yo.
  • • Bay tout elèv aksè ekitab pou yo ka patisipe epi reyisi pandan aprantisaj elwaye.
  • • Kenbe koneksyon ak elèv nou yo, anplwaye yo, ak kominote yo.

Plan Aprantisaj Rezo CEC a dekri objektif aprantisaj aleka, kle aprantisaj aleka, atant aprantisaj aleka pou elèv yo ak anplwaye yo, ak sipò sante mantal.

Seksyon sa a gen règleman konsènan wòl legal Rezo a nan bay edikasyon piblik e li gen ladan politik sou nondiskriminasyon ak lekòl ki an sekirite.

Seksyon sa a gen règleman konsènan Komite Direktè CEC a, ki gen ladan ki jan manm Komisyon Konsèy yo eli, ki jan Komisyon Konsèy la òganize, ki jan Komisyon Konsèy la fè reyinyon, ak ki jan Komisyon Konsèy la opere.

Seksyon sa a gen règleman konsènan finans lekòl la ak jesyon finansye.

Seksyon sa a gen règleman konsènan sèvis ak pwogram ki pa ansèyman, patikilyèman règleman sa yo ki konsantre sou fèmti lekòl ak anile, plan sekirite lekòl yo, ak transpò.

Seksyon sa a gen règleman ki aplike pou tout anplwaye lekòl la (ansèyman, sipò ak anplwaye administratif), eksepte Administratè Chèf Egzekitif la.

Seksyon sa a gen règleman konsènan pwogram ansèyman CEC a epi li kouvri egzijans gradyasyon, matyè pwogram etid yo, pwogram espesyal, resous ansèyman ak reyisit akademik, sèvis espesyal pou elèv, evalyasyon, ak Garanti Preparasyon Mendèv CEC a.

Seksyon sa a gen règleman konsènan patisipasyon paran ak kominote a, tankou dwa paran yo, enfòmasyon piblik, vizitè lekòl yo, angajman paran yo, enfòmasyon piblik yo, ak kominikasyon.

CEC ankouraje anplwaye yo, elèv yo, paran yo ak tout manm nan kominote a CEC yo vin abitye avèk règleman nou yo ak pwosedi yo. Pou kesyon oswa kòmantè konsènan règleman ak pwosedi nou yo, tanpri kontakte:

Brenda Rhodes
Administratè Biwo Egzekitif

Tradwi »