Konsènan CEC
Temwayaj
Enfòmasyon enpòtan

Règleman & Pwosedi yo

Seksyon ki anba la a bay lis politik ki gouvène fason CEC fonksyone. Pou enfòmasyon espesifik nan lekòl la, tanpri gade lekòl ou a Liv Elèv ak Fanmi.

Chwazi yon Kategori:

Èske w gen kesyon?

CEC ankouraje anplwaye yo, elèv yo, paran yo ak tout manm nan kominote a CEC yo vin abitye avèk règleman nou yo ak pwosedi yo. Pou kesyon oswa kòmantè konsènan règleman ak pwosedi nou yo, tanpri kontakte:

An repons a move tan danjere oswa yon ijans sante piblik, tankou COVID-19, CEC pral aplike Plan Aprantisaj Remote li yo.

Konsantrasyon CEC a pandan aprantisaj aleka se:
• Asire elèv lekòl presegondè ak segondè CEC yo rete angaje epi kontinye aprantisaj solid CEC yo.
• Bay tout elèv aksè ekitab pou yo ka patisipe epi reyisi pandan aprantisaj elwaye.
• Kenbe koneksyon ak elèv nou yo, anplwaye yo, ak kominote yo.
Plan Aprantisaj Rezo CEC a dekri objektif aprantisaj aleka, kle aprantisaj aleka, atant aprantisaj aleka pou elèv yo ak anplwaye yo, ak sipò sante mantal.

CEC Rezo Plan Aprantisaj Remote

Seksyon sa a gen règleman konsènan wòl legal Rezo a nan bay edikasyon piblik e li gen ladan politik sou nondiskriminasyon ak lekòl ki an sekirite.

Non-diskriminasyon/Arasman/Opòtinite Egal

Lekòl ki an sekirite

Seksyon sa a gen règleman konsènan Komite Direktè CEC a, ki gen ladan ki jan manm Komisyon Konsèy yo eli, ki jan Komisyon Konsèy la òganize, ki jan Komisyon Konsèy la fè reyinyon, ak ki jan Komisyon Konsèy la opere.

CEC Gouvènman Komisyon Konsèy la

Komite Responsablite Lekòl la

Seksyon sa a gen règleman konsènan finans lekòl la ak jesyon finansye.

Bidjè Anyèl

Jesyon Finansye

Règleman finansye

Kat Akizisyon

Seksyon sa a gen règleman konsènan sèvis ak pwogram ki pa ansèyman, patikilyèman règleman sa yo ki konsantre sou fèmti lekòl ak anile, plan sekirite lekòl yo, ak transpò.

Sèvis akademik ak karyè ak sèvis sosyal-emosyonèl

Fèmti, Reta, ak Anilasyon Lekòl yo

Plan Sekirite Lekòl la

transpòtasyon

Seksyon sa a gen règleman ki aplike pou tout anplwaye lekòl la (ansèyman, sipò ak anplwaye administratif), eksepte Administratè Chèf Egzekitif la.

Chèk background

Règleman sou Plent CEC Rezo

Konje Anplwaye

Etik Anplwaye / Konfli Enterè

Resous Teknoloji, Sekirite Entènèt, ak Itilizasyon Responsab pou Anplwaye yo

Seksyon sa a gen règleman konsènan pwogram ansèyman CEC a epi li kouvri egzijans gradyasyon, matyè pwogram etid yo, pwogram espesyal, resous ansèyman ak reyisit akademik, sèvis espesyal pou elèv, evalyasyon, ak Garanti Preparasyon Mendèv CEC a.

Adopsyon Kourikoulòm lan

Aprantisaj melanje ak apwòch siplemantè sou entènèt

Kou Konplete

Gradyasyon Bonè Kolèj

Pwomnad ak vwayaj vwayaj etid

Sèvis Bèt ak lòt bèt sou lakou lekòl la

Administrasyon Evalyasyon Eta ak Lokal

Seksyon sa a gen règleman konsènan patisipasyon paran ak kominote a, tankou dwa paran yo, enfòmasyon piblik, vizitè lekòl yo, angajman paran yo, enfòmasyon piblik, ak kominikasyon Vizitè Lekòl yo.

Angajman Paran

Notifikasyon Paran sou Konduit Anplwaye

Dwa Piblik la Konnen / Libète Enfòmasyon

Vizitè lekòl la

Brenda Rhodes
Administratè Biwo Egzekitif

Tradwi »