Konsènan CEC
Temwayaj
Enfòmasyon enpòtan

Tit IX & Non-Diskriminasyon

Colorado Early Colleges dedye a prensip egalite opòtinite ak prevansyon arasman nan tout pratik li yo. Antanke yon antite piblik ak yon anplwayè, CEC respekte yon seri lwa leta ak lwa federal konsènan opòtinite egal ak non diskriminasyon. CEC entèdi diskriminasyon ilegal oswa asèlman kont moun sou baz andikap, ras, kwayans, koulè, sèks, oryantasyon seksyèl, estati transganr, orijin nasyonal, relijyon, zansèt, oswa bezwen sèvis edikasyon espesyal, oswa nenpòt lòt estati ki pwoteje pa eta aplikab. oswa lwa lokal yo.

Èske w gen yon plent Tit IX?

Pou depoze yon plent konsènan diskriminasyon oswa asèlman jan sa konsène CEC, tanpri swiv enstriksyon ki nan fòm ki anba a.

Èske w gen kesyon?

Pou kesyon konsènan Tit IX, tanpri kontakte Kowòdonatè Tit IX nou an:

Doktè Stephanie Livingston
Direktè Egzekitif Lidèchip Òganizasyon ak HR
4424 Inovasyon Drive
Fort Collins, CO 80525

Tradwi »