Konsènan CEC
Temwayaj
Enfòmasyon enpòtan

Tit IX & Non-Diskriminasyon

Colorado Early Colleges dedye a prensip egalite opòtinite ak prevansyon arasman nan tout pratik li yo. Antanke yon antite piblik ak yon anplwayè, CEC respekte yon seri lwa leta ak lwa federal konsènan opòtinite egal ak non diskriminasyon. CEC entèdi diskriminasyon ilegal oswa asèlman kont moun sou baz andikap, ras, kwayans, koulè, sèks, oryantasyon seksyèl, estati transganr, orijin nasyonal, relijyon, zansèt, oswa bezwen sèvis edikasyon espesyal, oswa nenpòt lòt estati ki pwoteje pa eta aplikab. oswa lwa lokal yo.

Si w gen yon plent konsènan diskriminasyon oswa asèlman jan sa konsène CEC, tanpri kontakte Dr Stephanie Livingston, Direktè Egzekitif Devlopman Òganizasyon ak HR, ak Kowòdonatè Title IX, nan 4424 Innovation Drive, Fort Collins, CO 80525; oswa nan stephanie.livingston@coloradoearlycolleges.org.

Si w gen yon plent konsènan diskriminasyon oswa asèlman ki gen rapò ak youn nan lekòl CEC yo, tanpri kontakte lekòl la dirèkteman dapre rezo CEC. Règleman pou plent.

Tradwi »