Yon Mesaj CEC CEA Pwovizwa Tony Fontana: CEC Fort Collins Anonse Nouvo Direktè Lekòl ak Asistan Direktè

Sa ki anba la a se lèt konplè yo voye bay paran/gadyen yo nan elèv CEC Fort Collins ki soti nan Administratè Egzekitif Chèf Pwovizwa CEC a, Tony Fontana:

--------

CEC kontan anpil pou l prezante Gordon Boschman kòm Direktè Pwovizwa Lekòl Segondè CEC Fort Collins, ak Cody Pearce kòm Asistan Direktè Pwovizwa nan Lekòl Segondè CEC Fort Collins. Gordon ak Cody pral travay sere sere ak aktyèl CEC Fort Collins Middle School Head of School Dee Dee Vicino. Gordon ak Cody pral tou de rantre nan CEC le 27 jen 2024.

Gordon Boschman
Avèk 20 ane eksperyans nan lidèchip lekòl nan Berthoud High School, Early College Academy, ak Niwot High School, Gordon konprann opòtinite modèl Early College CEC a ofri tout elèv yo. Antanke yon ansyen paran CEC Fort Collins, Gordon rekonèt valè apwòch endividyèl CEC nan travay ak elèv yo ak paran/gadyen yo pou asire ke tout elèv atenn karyè yo ak objektif akademik yo. Li kwè ke pa gen anyen ki reyisi tankou yon ekip pwofesè, estaf, elèv, ak paran/gadyen k ap travay ansanm nan yon vizyon komen ki rezilta nan elèv yo reyalize tou de objektif akademik ak karyè yo.

Gordon se te direktè fondateur Early College Academy kote li te travay an patenarya ak Greeley-Evans School District 6 ak Aims Community College pou melanje pwogram lekòl segondè ak kolèj nan yon sèl pwogram akademik. Pandan tan li, Gordon te reyalize yon pousantaj gradyasyon 100% nan lekòl segondè ak yon pousantaj 85% Associate of Arts nan katriyèm ane operasyon an. Antanke direktè lekòl segondè Berthoud, Gordon te elaji òf kou enskripsyon konkouran lekòl la epi li te reyalize pi gwo pousantaj gradyasyon ak nòt Kad Pèfòmans Lekòl la pami lekòl segondè distri a. Li te etabli tou Kominote Aprantisaj Pwofesyonèl responsab ki konsantre sou kwayans ke tout elèv yo ka aprann ak reyisi.

Gordon te resevwa fòmasyon lidèchip edikasyonèl li nan University of Northern Colorado. Li te fè yon Mèt nan Edikasyon nan Sikoloji, ak yon Lisans nan Edikasyon nan Edikasyon Segondè, tou de nan University of Alberta.

“Mwen kontan pou m rantre nan ekip CEC Fort Collins la epi pou m kòmanse travay ansanm pou avanse ekselans akademik ak pwogram edikasyonèl pou elèv nou yo. Mwen sensèman vle CEC vin yon kominote aprantisaj kote yo pran swen chak elèv, yo selebre epi ankouraje yo pou yo eksplore fòs ak pasyon yo.”

Sou entènèt jwèt Cody Pearce
Cody Pearce pote 13 ane eksperyans kòm pwofesè, asistan direktè, ak direktè nan tou de lekòl presegondè ak segondè nan pozisyon CEC Fort Collins High School Asistan Direktè Pwovizwa. Cody ap rantre nan CEC soti nan Sierra Sands Unified School District. Pandan 8 ane li kòm asistan direktè, Cody te responsab kilti lekòl la, kourikoulòm, atletik, aktivite, tès, edikasyon teknik karyè (CTE), disiplin elèv, ak plis ankò. Cody te fè pati yon pwogram CTE solid kote li te kolabore ak ekip li a, distri lekòl la, ak kolèj kominotè lokal la pou pote opòtinite pou elèv li yo fini klas kolèj pandan y ap ale nan lekòl segondè.

Cody te genyen yon Mèt nan Lidèchip Edikasyonèl ak yon Kredyans Preliminè Sèvis Administratif nan California Lutheran University ak Lisans nan Syans nan Kinezyoloji nan California State University, Northridge. Kounye a, Cody gen yon Kreditif pou Ansèyman Klè nan Kalifòni ak Kolorado ansanm ak yon Kredansyèl Administratif/Direktè Klè nan tou de eta yo. 

“Mwen se yon gwo enèji, edikatè pozitif ki fè efò pou konstwi relasyon pozitif ak elèv yo ak anplwaye yo pou kreye pi bon anviwònman aprantisaj ak travay pou tout moun. Chak elèv ta dwe santi yo akeyi nan lekòl yo epi ede kreye yon fanmi tankou kominote. Se tout responsablite nou pou nou travay ansanm pou devlope chak elèv vin pi bon moun yo ka ye akademikman e kòm sitwayen. Mwen kwè ke chak elèv ka reyisi nan chemen edikasyon yo ak nan lavi yo. Mwen kontan pou m rantre nan ekip CEC Fort Collins la.”

———————–

Allison Smith ak Lauren Morrison pa nan CEC ankò, efektivman imedyatman. Nou swete yo tou de pi bon nan nouvo inisyativ yo.  

CEC ap afiche pou CEC Fort Collins High School Head of School ak Asistan Direktè CEC Fort Collins High School nan fiti prè.

Sensèman,

Tony Fontana
Administratè Egzekitif Pwovizwa
Kolèj Bonè Kolèj

Tankou pòs sa a?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Plis posts

Tradwi »