တစ်လ: နိုဝင်ဘာလ 2020

ပင်မစာမျက်နှာ / 2020 / နိုဝင်ဘာလ
ကုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် 17 ခုကို ဝန်းကျင်တွင် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း။
My Posts

ကုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် 17 ခုကို ဝန်းကျင်တွင် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း။

Colorado Early Colleges Inverness တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် United Nations ၏ 17 Sustainable Development Goals တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ကြားရေးနှင့် ကျောင်းယဉ်ကျေးမှုကို အာရုံစိုက်ပါသည်။

» Translate