ਜੈਨੀਫਰ ਮਲੇਨਕੀ

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

    ਅਨੁਵਾਦ "