ਜੈਫ ਗਾਰਡੇਲਾ

ਕੈਂਪਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ

    ਅਨੁਵਾਦ "