ਡਾ ਜੋਰਡੀ ਕਾਸਾਨੋਵਾ

ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "