ਟ੍ਰੇਸੀ ਬ੍ਰਾਵੋ-ਜ਼ੈਂਡਰ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "