ਵੈਂਦੀ ਗੋਰੇਲਿਕ

ਏਏਏ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਧਿਆਪਕ


    ਅਨੁਵਾਦ "