ਕੈਰੇਨ ਕਰਪੀਨੇਨ

ਜੀਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਮੈਥ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ

    ਅਨੁਵਾਦ "