ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਆਨ

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ.

ਅਨੁਵਾਦ "