ਸੀਈਸੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ!

ਮੁੱਖ / ਸੀਈਸੀ ਕੈਸਲ ਰਾਕ / ਸੀਈਸੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ!
ਸੀਈਸੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋ!

“ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਮਸਕੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀਈਸੀ ਇਨਵਰਨੇਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀਈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਇਓ-ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ. ”

ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ

ਅਨੁਵਾਦ "