ਸੀਈਸੀ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਟਾਫ

ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
 ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ
 ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰ
ਅਕਾਉਂਟਸ ਪੇਏਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਟਰੋਲਰ
ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ
ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਈ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ
ਅਨੁਵਾਦ "