ਸਕੂਲ ਸਪੌਟਲਾਈਟ: CEC Fort Collins HS & MS ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਟੂ ਸਕੂਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਲੈਰੀਮਰ ਕਾਉਂਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ!

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਰਲੀ ਕਾਲਜਜ਼ ਫੋਰਟ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਟੂ ਸਕੂਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ $3,500 ਦੀ ਲਾਰੀਮਰ ਕਾਉਂਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੈਂਪਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਇਸਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CECFC ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੇਸ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਸੰਦ ਹੈ?

ਫੇਸਬੁੱਕ
ਟਵਿੱਟਰ
ਸਬੰਧਤ

ਹੋਰ ਪੋਸਟ

ਅਨੁਵਾਦ "