ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸੀਈਸੀ ਪਾਰਕਰ

ਮੁੱਖ / ਸੀਈਸੀ ਪਾਰਕਰ
ਅਨੁਵਾਦ "