ਕਾਰਲੋਸ ਬੈਰੀਐਂਟੋਸ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "