ਕ੍ਰਿਸਸੀ ਹੈਮਲ-ਪੀਟਰਸਨ

ਨਿੱਜੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

    ਅਨੁਵਾਦ "