ਦੇਵਦੱਤ ਬਰਾਲ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ

    ਅਨੁਵਾਦ "