ਡਾ ਥੇਰੇਸਾ ਵੇਲਟਰੀ

ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ


    ਅਨੁਵਾਦ "