ਜੇਨੇਨੇ ਕਰੀਗਰ

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਿਆਪਕ


     

    ਅਨੁਵਾਦ "