ਕੇਨ ਮਾਇਰਸ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

    ਅਨੁਵਾਦ "