ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੋਰਮੈਨ

ਸਪੀਚ ਲੈਂਗਵੇਜ ਥੈਰੇਪਿਸਟ


    ਅਨੁਵਾਦ "