ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਿੱਥ

ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਤਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "