ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੀਅਰਜ਼-ਵਾਰਡ

ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "