ਪੈਟਰਿਕ ਮੋਲਿਨਾਰੀ

ਐਲੀਵੇਟ, ELA, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਧਿਆਪਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "