ਸੈਂਡੀ ਬ੍ਰਾ .ਨ

ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

ਅਨੁਵਾਦ "