ਸਟੀਫਨੀ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ.

    ਅਨੁਵਾਦ "