ਟੀਜੇ ਕਿੰਗ

ਸਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ

    ਅਨੁਵਾਦ "