ਵੈਂਦੀ ਗੋਰੇਲਿਕ

ਏਏਏ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਧਿਆਪਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "