ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ / ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਕੁਇਜ਼ ਐਕਟਰੇਟਰ ਜਸਟੋ ਯੂ ਯੂ ਓਡੀਓ ਟਿਨਸਿਡੈਂਟ, ਵਿਟਾਈ ਪਰੈਕਟੇਟਰ ਨੂਲਾ ਨਤੀਜਾ. ਨਾਮ ਵੇਲ ਅਲਕੀਟ ਟਰਪੀਸ, ਐਸੀ ਸਲੇਟਿudਡਿਨ ਨਿਸੀ. ਕ੍ਰਾਸ ਇਰਾਟ ਲੀਓ, ਮੋਲਿਸ ਸੀਟ ਅਮੇਟ ਲੈਕਸ ਏ, ਟ੍ਰਿਸਟਿਕ ਯੂਯੂਸਮਡ ਕੂਮ. ਸੋਡੇਲਸ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੈਪਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਫੌਸੀਬਸ ਮੋਲਿਸ ਕਾਂਗ. ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਕੁਇਜ਼ ਐਕਟਰੇਟਰ ਜਸਟੋ ਯੂ ਯੂ ਓਡੀਓ ਟਿਨਸਿਡੈਂਟ, ਵਿਟਾਈ ਪਰੈਕਟੇਟਰ ਨੂਲਾ ਨਤੀਜਾ. ਨਾਮ ਵੇਲ ਅਲਕੀਟ ਟਰਪੀਸ, ਐਸੀ ਸਲੇਟਿudਡਿਨ ਨਿਸੀ. ਕ੍ਰਾਸ ਇਰਾਟ ਲੀਓ, ਮੋਲਿਸ ਸੀਟ ਅਮੇਟ ਲੈਕਸ ਏ, ਟ੍ਰਿਸਟਿਕ ਯੂਯੂਸਮਡ ਕੂਮ. ਸੋਡੇਲਸ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੈਪਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਫੌਸੀਬਸ ਮੋਲਿਸ ਕਾਂਗ.

ਅਨੁਵਾਦ "