CEC Parker Kiếm được Thành tích với Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2020!

Trang chủ / CEC Castle Rock / CEC Parker Kiếm được Thành tích với Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2020!
CEC Parker Kiếm được Thành tích với Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2020!

CECP đã được xếp hạng 'Hiệu suất với Sự khác biệt' vào năm 2020! Các trường có xếp hạng này nằm trong 25% các trường công lập hàng đầu ở Colorado với dữ liệu học tập có thể báo cáo và cũng đã chứng minh hiệu quả tài chính và tổ chức mạnh mẽ.

Dịch "