Giới thiệu về CEC​
Testimonials
Thông tin quan trọng

Học viện trường Charter

Colorado Charter School Institute (CSI) là cơ quan ủy quyền cho trường bán công trên toàn tiểu bang. Nhiệm vụ của họ là thúc đẩy các lựa chọn trường công lập chất lượng cao cho tất cả học sinh. Họ giám sát các trường học trên khắp Colorado, từ Fruita đến Aurora, Durango đến Steamboat Springs.

CSI tin rằng mọi trẻ em nên được tiếp cận với các lựa chọn trường học có thành tích cao. Theo đó, họ tìm cách thúc đẩy một danh mục các lựa chọn trường công lập bán công chất lượng cao cung cấp các mô hình giáo dục đa dạng để đáp ứng nhu cầu của mọi trẻ em.

Cách tiếp cận của họ để ủy quyền cân bằng giữa quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình. Do đó, họ cung cấp cho các trường sự linh hoạt trong việc lựa chọn các phương pháp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh. Đổi lại, họ yêu cầu các trường phải có trách nhiệm giải quyết các kỳ vọng rõ ràng về hiệu suất.

CEC đã mở Trường Trung học Early College đầu tiên của chúng tôi ở Colorado Springs thông qua sự ủy quyền của họ vào năm 2007.

Dịch "