Giới thiệu về CEC​
Testimonials
Thông tin quan trọng

Lãnh đạo của chúng tôi

Đội điều hành

Giám đốc điều hành học thuật
Quản trị viên Văn phòng Điều hành
 Giám đốc tài chính

Giám đốc điều hành cơ sở vật chất

Giám đốc điều hành hoạt động

Giám đốc Điều hành Phát triển Tổ chức và Nhân sự

Lãnh đạo trường

Tổng Hiệu trưởng

Tổng Hiệu trưởng

Tổng Hiệu trưởng
Tổng Hiệu trưởng
Tổng Hiệu trưởng
Giám đốc Điều hành Giáo dục Trực tuyến

Nhân viên mạng

Giám đốc quản lý cơ sở vật chất
Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện
Giám đốc Công nghệ
Giám đốc Dịch vụ Sinh viên Đặc biệt
Giám đốc Chương trình Sau Trung học và Sự sẵn sàng của Lực lượng lao động
Dịch "